BRANŻE ALFABETYCZNIE: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Dodaj firm do portalu
 
Strona główna > Regulamin Mazowieckiego Serwisu GospodarczegoREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W MAZOWIECKIM SERWISIE GOSPODARCZYM WWW.MSG.ORG.PLPOSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma MSG Sp. z o.o., zwana w dalszej części regulaminu Administratorem, wykorzystując własny system komputerowy www.msg.org.pl świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Użytkownikiem, w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, postanowień wynikających z aktualnie obowiązującego cennika Administratora, warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną ustanowione przez Administratora) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

2. Regulamin systemu prezentacji oferty produktów i usług Użytkowników (zwanego dalej Prezentacja), znajdujący się pod internetowym adresem Administratora http://www.msg.org.pl określa w szczególności zakres i warunki świadczenia przez Administratora usług w tym systemie, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności, a także informacje porządkowe.

3. W ramach systemu www.msg.org.pl Administrator udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronie www oraz serwerach należących do Administratora, na czas trwania umowy, z przeznaczeniem na utworzenie Prezentacji, zamieszczenia oferty towarów i usług. W ramach tych usług Użytkownik ma prawo prezentować swoją ofertę oraz dane firmy, na zasadach określonych przez niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny i dodając Prezentację, Stronę WWW lub ofertę sprzedaży w Serwisie Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Prezentacji, Strony www, ogłoszeń oraz że materiały i treści nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny i zakładając Prezentację, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora będących jego własnością, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Prezentacji, Strony www lub oferty w Serwisie

6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest warunkiem koniecznym założenia i uruchomienia Prezentacji, Strony www, oferty w Mazowieckim Serwisie Gospodarczym.


INSTALACJA PREZENTACJI

1. Użytkownikami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Umieszczając swoją ofertę w Prezentacji, Użytkownik oświadcza, że informacje w niej zawarte są prawdziwe i rzetelne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem portalu.

4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza, podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia firmy ze stron internetowych Administratora.


PRAWA I OBOWIˇZKI STRON

1. Użytkownik zobowiązuje się do:

- niewykorzystywania Prezentacji, strony www, serwisu ogłoszeniowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
- realizowania swoich zobowiązań wobec Klientów zgodnie z ofertą prezentowaną za pośrednictwem Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego
- chronienia danych użytkownika i haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami
- niepodejmowania prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, w przypadku gdy Użytkownik nie posiada takiego zezwolenia
- korzystania z Prezentacji w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym regulaminem, zasadami wynikającymi z innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (netykietą),
- bieżącego zapoznawania się z ewentualnymi zmianami regulaminu oraz innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora.
- informować pisemnie administratora o rezygnacji z usługi nie później niż do 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego

2. Administrator ma prawo do:

- sporządzania zestawień, raportów, statystyk itp., dotyczących ilości odwiedzin Prezentacji oraz wielkości i częstotliwości zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Prezentacji,
- usunięcia Prezentacji wraz z zawartością w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub innych przepisów prawa,
- usunięcia Prezentacji wraz z zawartością, w przypadku podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub ofercie, nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych i informacji,
- zablokowania lub usunięcia Prezentacji, jak również zaprzestania świadczenia usług w portalu www.msg.org.pl Użytkowników, bez podania przyczyn
- usunięcia całej zawartości serwera www.msg.org.pl, w wyjątkowych przypadkach
- okresowego zawieszania bez uprzedzenia świadczenia usług w portalu www.msg.org.pl z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego.

3. Wszelkie prawa autorskie do portalu www.msg.org.pl oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych (w tym kodów źródłowych oprogramowań) oraz Prezentacji, przysługują Administratorowi.


ROZLICZENIA

1. W zamian za świadczone usługi Użytkownik zobowiązuje się do terminowego opłacania na rzecz Administratora opłat, stanowiących wynagrodzenie Administratora za świadczenie usług w portalu www.msg.org.pl Wysokość opłaty jest określona w aktualnie obowiązującym cenniku Administratora.

2. Dane wpisywane przez Użytkownika do formularza zamówienia, umowy podczas wypełniania, zostają automatycznie zapisywane w programie ksiegowym, i na ich podstawie zostaje wystawiona faktura. Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę abonamentową na podstawie tej faktury w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wypełnienia formularza, umowy przelewem na rachunek bankowy Administratora wskazany w fakturze

3. Nie uiszczenie w terminie opłaty, spowoduje automatyczne ograniczenie świadczenia usług przez Operatora z winy Użytkownika.
4. Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w internecie lub w wersji drukowanej, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług w portalu www.msg.org.pl

5. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego informowania Administratora o rezygnacji z usługi, nie później niż 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego - nie zachowanie tego terminu spowoduje przedłużenie obowiązywania umowy na świadczenie usługi na następny okres rozliczeniowy.

6. Wszystkie opłaty są należne Administratorowi z góry i będą płatne na podstawie faktur.

7. W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm.) Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

8. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach danych dotyczących płatnika i odbiorcy faktur VAT, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wystąpienia. W przypadku nie wypełnienia przez Użytkownika tego zobowiązania, przyjmuje się, że faktura została wystawiona prawidłowo, a Użytkownik zobowiązany jest do jej terminowego opłacenia.

9. Administrator będzie informował pisemnie Użytkownika o zmianach cen świadczonych i oferowanych przez niego usług z dwutygodniowym wyprzedzeniem


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator podejmie wszelkie dopuszczalne działania, aby zapewnić poprawne działanie portalu www.msg.org.pl oraz aby udostępniane przez jego system informacje były dobrej jakości

2. Administrator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności.

3. W żadnym przypadku administrator nie jest i nie będzie stroną jakichkolwiek umów zawartych przez Użytkownika w związku z prezentowaniem jego oferty za pośrednictwem Prezentacji i nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki tych umów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem Prezentacji, pełną odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik,
b. sposób wykorzystywania Prezentacji przez Użytkownika i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z portalu www.msg.org.pl w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim),
c. realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem Prezentacji,
d. szkody będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywania Prezentacji, (również tym za szkody wyrządzone osobom trzecim), podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, podania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w ofercie handlowej, nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub innych przepisów.
e. informacje pobrane z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania,
f. jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu i/lub utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa o świadczenie usług w portalu www.msg.org.pl zostaje zawarta w na czas określony - 12 miesięcy

2. Zarówno Administrator, jak i Użytkownik zobowiązują się wzajemnie chronić swe dane i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany postanowień regulaminu będą dostępne pod internetowym adresem Administratora http://www.msg.org.pl i obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronie www

4. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczących niniejszego Regulaminu i cennika, a także innych informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora. W wypadku nie wyrażania zgody na otrzymywania w/w informacji (w tym ofert handlowych Administratora) Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym Administratora drogą mailową na adres biuro@msg.org.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa.


Krajowa Izba Gospodarcza Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Francuska Izba Przemysowo-Handlowa Polsko-Biaoruska Izba Przemysowo-Handlowa Polsko-Ukraiska Izba Przemysowo-Handlowa Polska Izba Hotelarstwa Mazowiecki Fundusz Porcze Kredytowych Izba Energetyki Przemysowej i Odbiorcw Energii Mazowiecka Okrgowa Izba Inynierw Budownictwa Agencja Soma Powiat Legionowo
Gazeta.pl Gazeta prawna Radio Radio dla Ciebie Gazeta Bankowa Gazeta maych i rednich przedsibiorstw Gazeta finansowa VIP Fakty Magazyn Gospodarczy Prawo przedsibiorcy Radio Plus Radom
 
Mazowiecki Serwis Gospodarczy MSG
Serwer: msg.org.pl; msg.org.pl